درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


حلزونهای خاکزی هلیسا میزبان واسط کدام یک از کرمهای زیر است؟


1 ) دیکروسلیوم

2 ) فاسیولا

3 ) شیستوزوما

4 ) هتروفیس