درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مصرف سبزیجات وحشی آبزی کدام یک ا زانگلهای زیر را به انسان میتواند منتقل کند؟


1 ) شیستوزوما هماتوبیوم

2 ) تنیا ساژیناتا

3 ) فاسیولا هپاتیکا

4 ) کرمهای قلابدار