درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از حلزونهای زیر میزبان واسط فاسیولا هپاتیکا است؟


1 ) بولینوس ترونکاتوس

2 ) هلی سلا

3 ) مورچه قهوه ای

4 ) لیمنه آ ترونکاتولا