درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ترکیب در سل وال گرم مثبت ها موجود و گرم منفی ها فاقد آنند؟

1 ) ان استیل گلوتامیک اسید
2 ) پارا آمینو بنزوئیک اسید
3 ) تئی کوئیک اسید
4 ) مورامیک اسید