درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از کرمهای زیر در ایران تا به حال گزارش نشده است؟


1 ) هتروفیس هتروفیس

2 ) فاسیولپسیس بوسکی
3 ) فاسیولا ژیگانتیکا

4 ) دیوکتوفیما رناله