درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام ترکیب اختصاص به دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت دارد؟

1 ) ان استیل گلوکز آمینو گلیکان - ان استیل مورامیک اسید
2 ) لیپو پلی ساکارید
3 ) لیپو پروتئین
4 ) اسید تیکوئیک