درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام آمینو اسید های زیر در زنجیره تتراپپتیدی دیواره سلولی تمامی باکتری های گرم مثبت وجود دارد بجز:

1 ) L -Alanine
2 ) L-Lysine
3 ) دی آمینو پیمیلیک اسید (DAP)
4 ) D- گلوتامیک اسید