درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آنزیم های آمیداز در باکتری ها کدام فعالیت را بر عهده دارند؟

1 ) autolysin
2 ) hemolysin
3 ) exotoxin
4 ) endotoxin