درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


تفاوت دیکروسلیوم و کلونورکیس در چیست؟


1 ) محل منفذ تناسلی

2 ) شکل سکوم ها

3 ) محل بیضه ها

4 ) پوشش خارجی بدن