درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


درخصوص ترتیب بخش تتراپپتیدی پپتیدوگلیکان باکتری ها کدام مطلب فوق صحت دارد؟

1 ) D-Glutamine -> D-Alanine -> L-Lysine -> D-Glutamine
2 ) L-Alanine -> D-Glutamine -> L-Lysine -> D-Alanine
3 ) D-Gutamine -> D-Alanine -> L-Lysine -> L-Alanine
4 ) D-Glutamine -> L-Alanine -> D-Alanine -> L-Lysine