درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آنزیم ضد باکتریایی در اشک و بزاق وجود دارد و باعث شکستن پپتیدوگلیکان باکتری می گردد؟

1 ) بتا - لاکتاماز
2 ) لیزوزیم
3 ) کاتالاز
4 ) کواگولاز