درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از موارد زیر نقش مهمتری را در استحکام دیواره سلولی بازی می نماید؟

1 ) پلی ساکارید ها
2 ) کپسول
3 ) موکو پپتید ها
4 ) لیپو پلی ساکارید