درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قسمت های زیر مسوول شکل خاص باکتری است؟

1 ) غشای سیتوپلاسمی
2 ) سیتوپلاسم
3 ) دیواره سلولی
4 ) مزوزوم