درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد آنزیم های اتولیز کننده باکتری ها کدام مطلب صحیح است؟

1 ) فعالیت این آنزیم ها در تقسیم سلول میکروبی لازم است
2 ) این آنزیم ها توسط باکتری ها بر ضد باکتری های دیگر ترشح می شوند
3 ) این آنزیم ها دارای فعالیت گلایکوزیلازی و لیپازی هستند
4 ) 1 و 3 صحیح است