درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از انتامبا های ذیل آمیب خوک و بطور اتفاقی در انسان مشاهده میشود؟


1 ) انتامبا هارتمانی

2 ) انتامبا پولکی

3 ) انتامبا کلی

4 ) انتامبا ژنژیوالیس