درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل اصلی اختلاف در رنگ پذیری باکتری ها در روش گرم که باعث می شود تعدادی گرم مثبت و تعدادی گرم منفی باشند در ساختمان شیمیایی کدام قسمت است؟

1 ) دیواره سلولی
2 ) غشای سیتوپلاسمی
3 ) سیتوپلاسم
4 ) کپسول