درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام گروه از اشکال L  باکتری ها در صورت پیدایش عوامل مناسب قادر به ساختن سل وال هستند؟

1 ) اسفروپلاست ها
2 ) پروتوپلاست ها
3 ) مایکوپلاسما ها
4 ) هر سه گروه