درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تعارف زیر به معنای شکل ال (L - form) باکتری ها می باشد؟

1 ) باکتری هایی که به پنی سیلین حساس می باشند
2 ) باکتریهایی که در فاز لیزوژنیک هستند
3 ) باکتری هایی که فاقد دیواره سلولی هستند
4 ) هر سه صحیح است