درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اختلاف باکتری های گرم مثبت و گرم منفی مربوط به کدام قسمت می باشد؟

1 ) دیواره سلولی
2 ) غشای سلولی
3 ) کپسول
4 ) تشکیلات هسته ای