درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


وجود یک کاریوزوم درشت در هسته کدامیک از تک یاخته های زیر سبب تشخیص آن تک یاخته میگردد؟


1 ) اندولیماکس نانا

2 ) انتامبا کولی

3 ) ژیاردیا لامبلیا

4 ) دی انتامبا فراژیلیس