درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تفاوت میان گرم مثبت ها و گرم منفی ها را ازطریق چه قسمتی از این باکتری ها می توان نشان داد؟

1 ) دیواره سلولی
2 ) هسته
3 ) لاملا
4 ) غشای سلولی