درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تعریف در مورد Apoptosis تک یاخته ها صحیح است؟


1 ) مرگ سایشی تک یاخته متعاقب پیری

2 ) مرگ تک یاخته تحت فعالیت آنزیمCaspase
3 ) چروکیدگی سلولی منجر به لیز تک یاخته

4 ) از بین رفتن قدرت تکثیر تک یاخته