درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


بیمار آقای 30 ساله ساکن یکی از شهرهای شمال کشور، به علت تب،درد شکم و اسهال به مدت 10 روز مراجعه میکند،در معاینه دردRUQ قابل توجه است.در سونوگرافی انجام شده،یک آبسه در لوب راست کبد گزارش میشود،کدام یک از اقدامات زیر کمترین ارزش تشخیصی را دارد؟


1 ) آزمایش مدفوع

2 ) تعیین آنتی بادی با روشELISA

3 ) آسپیراسیون آبسه

4 ) Indirect hemagglutiatiation