درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد اسلاید خون محیطی برای مطالعه پارازیت های خونی کدام گزینه درست است؟


1 ) ضد انعقاد مناسب، هپارین است.

2 ) ضخامت مناسب اسلاید ضخیم باید به حدی باشد که روزنامه از پشت آن خوانده شود.
3 ) روش تهیه اسلاید نازک، متفاوت از روش تهیه اسلاید هماتولوژی است.

4 ) برای تشخیص نوع پارازیت خونی و تعیین زیر گروه آن، مطالعه اسلاید ضخیم مناسبتر است.