درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


فردی از 3 روز قبل دچار اسهال درد شکم تب و تنسموس شده است اولین اقدام تشخیصی جهت این بیماری چیست؟


1 ) کشت خون

2 ) کشت مدفوع

3 ) آزمایش مستقیم مدفوع

4 ) همه موارد فوق