درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کودک 5ساله ای که هرروز چند ساعت در مهد کودک نگهداری میشود دچار اسهال به مدت بیش از 10 روز شده است.در اسلاید مستقیم مدفوع هیچ ارگانیسمی مشاهده نشده است.برای اطمینان از عدم عفونت انگلی کدام آزمایش زیر توصیه میشود؟


1 ) بررسی مدفوع با ایمونوفلورسانس

2 ) بررسی آسپیراسیون روده کوچک

3 ) اندازه گیری ایمونوگلوبولین های سرم

4 ) بررسی مدفوع باEIA