درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


برای منفی گزارش کردن اسمیر خون محیطی از نظر پارازیت رعایت کدام مورد ضروری است؟


1 ) بررسی حداقل 10 میدان با ایمرسیون در اسمیر نازک

2 ) برررسی اسمیر نازک با ایمرسیون حداقل به مدت 5 دقیقه

3 ) بررسی اسمیر ضخیم با ایمرسیون حداقل به مدت 2 دقیقه

4 ) بررسی حداقل 100 میدان با ایمرسیون در اسمیر ضخیم