درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در تولید آنتی بادیهای مونوکلونال به منظور اهداف تشخیصی و تاکسونومی انگلها، برای تهیه ی کلونهای مختلف لنفوسیتی کدام نوع آنتی ژن زیر به حیوان تزریق میشود؟


1 ) آنتی ژن تخلیص شده

2 ) آنتی ژن دارای زنجیره ی کوتاه

3 ) آنتی ژن توتال

4 ) آنتی ژن از هر نوعی باشد تفاوتی ندارد.