درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


جهت مشاهده بلفاروپلاست در تاژکداران، کدامیک از روشهای رنگ آمیزی زیر مورد استفاده قرار میگیرد؟


1 ) رایت

2 ) گیمسا

3 ) فولگن

4 ) هماتوکسیلین