درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در آلودگی به آمیبیاز روده ای کدام عامل در مدفوع مشاهده میشود؟


1 ) تعداد زیادی لکوسیت نوتروفیل

2 ) بلورشارکوت لیدن
3 ) تعداد زیادی باکتری

4 ) تعداد زیادی لنفوسیت