درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تک یاخته از دسته آمیب ها نیست؟


1 ) انتروموناس هومینیس
2 ) یدامبا بوتچلی

3 ) انتامبا ژنژیوالیس

4 ) اندولیماکس نانا