درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام روش در تشخیص آمیبیازیس حاد ارزش دارد؟


1 ) وجود خون در مدفوع

2 ) دیدن تروفوزوئیت در مدفوع
3 ) روش لارو در مدفوع

4 ) بررسی سلولهای خونی