درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آمیب  دارای زندگی انگلی و به صورت آزاد به سر میبرد؟


1 ) ژنژیوالیس

2 ) نگلریا

3 ) هارتمانی

4 ) کلی