درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آمیب های زیر عامل مننگوآنسفالیت در انسان است؟


1 ) اندولیماکس نانا

2 ) انتامبا کلی

3 ) آکانتامبا یا نگلریا
4 ) یدآمبا بوتچلی