درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مخزن اصلی آمیب هیستولیتیکا کدام موجود زیر است؟


1 ) انسان

2 ) جوندگان

3 ) خوک

4 ) سگ وگربه