درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تک یاخته، با وجود واکوئل گلیکوژنی تشخیص داده میشود؟


1 ) انتامبا کلی

2 ) انتامبا هیستولیتیکا

3 ) دی انتامبا فرژیلیس

4 ) یدامبا بوتچلی