درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش مستقیم خلط، برای تشخیص کدام بیماری تک یاخته ای ممکن پیشنهاد شود؟


1 ) آمیبیاز

2 ) تریپانوزومیازیس

3 ) توکسوپلاسموزیس

4 ) کالاآزار