درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل ایجاد آلودگی در آمیبیازیس کدام شکل است؟


1 ) تروفوزوئیت بزرگ

2 ) کیست نارس

3 ) کیست رسیده

4 ) تروفوزوئیت کوچک