درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کولیت از عوارض کدام یک از بیماریهای زیر است؟


1 ) ایزوسپوریازیس

2 ) ژیاردیازیس

3 ) لیشمانیازیس

4 ) آمیبیازیس