درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


علائم بالینی کدام بیماری به آمیبیاز روده ای شباهت زیادی دارد؟


1 ) اکسیوروز

2 ) بالانتیدیازیس
3 ) ژیاردیازیس

4 ) لیشمانیازیس