درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام تک یاخته مشترک بین انسان و حیوان نیست؟


1 ) بالانتیدیوم کلی

2 ) توکسوپلاسما گوندی

3 ) انتامبا هیستولیتیکا
4 ) لیشمانیازیس