درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خصوصیات هسته در تشخیص افتراقی کدام یک از تک یاخته ها نقش دارد؟


1 ) ژیاردیا لامبلیا

2 ) انتامبا کلی

3 ) بالانتیدیوم کلی

4 ) تریکوموناس واژینالیس