درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تروفوزوئیت کدام یک از تک یاخته های زیر میزبان را آلوده میکند؟


1 ) انتامبا ژنژیوالیس
2 ) ژیاردیا لامبلیا

3 ) بالانتیدیوم کلی

4 ) اندولیماکس