درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از تک یاخته ها با توجه به درجه فعالیت و شرایط زندگی از 12 تا 60 میکرومتر متغیر است؟


1 ) نگلریا فاولری

2 ) انتامبا هیستولیتیکا
3 ) تریکوموناس واژینالییس

4 ) تروفوزوئیت انتامبا کلی