درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خصوصیات هسته در تشخیص افتراقی کدام تک یاخته نقش دارد؟


1 ) بالانتیدیوم کلی

2 ) ژیاردیا لامبلیا

3 ) انتامبا کلی

4 ) تریکوموناس واژینالیس