درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انتامبا هیستولیتیکا در روده باریک به کدام شکل دیده میشود؟


1 ) فرم متاکیستیک

2 ) فرم پرکیستیک

3 ) فرم مینوتا

4 ) کیست های نارس