درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در بین تک یاختگان بیماریزای انسان، از نظر اندازه نسبت کوچکترین و بزرگترین آنها در چه حد است؟


1 ) 1:10

2 ) 1:200

3 ) 1:5

4 ) 1:1000