درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ترکیبات زیر مسوول حفاظت پروتوپلاست در برابر فشار اسمزی زیاد داخل سلولی می باشد؟

1 ) کپسول
2 ) موکوپپتید (peptidoglycan)
3 ) اندوتوکسین
4 ) آنتی ژن سوماتیک