درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


مخزن طبیعی کدامیک از تک یاختگان زیر انسان است؟


1 ) لیشمانیا اینفانتوم

2 ) آنتامبا هیستولیتیکا

3 ) بالانتیدیوم کلی

4 ) توکسوپلاسما گوندی ای