درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


انتقال الکترون در کدام قسمت از سلول باکتری قرار دارد؟

1 ) سل وال
2 ) سیتوپلاسم
3 ) غشای سیتوپلاسمی
4 ) هسته